De Wetenschappelijke adviescommissie (WACWetenschappelijke Adviescommissie Wetenschappelijke Adviescommissie) toetst de ketenbrede afspraken op ambitieniveau en relevantie aan de doelstellingen van het Akkoord.

De wetenschappelijke adviescommissie (WAC) is ingesteld door de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De WAC-leden zijn onafhankelijk en hebben een wetenschappelijke expertise op gebied van onder andere voedingskunde, producttechnologie en consumentenwetenschappen. De WAC brengt advies uit aan de Stuurgroep.
    
In het kader van de code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling hebben de leden van de wetenschappelijke adviescommissie allen een belangenverklaring ingevuld.

Tot en met medio 2018 heeft de WAC de individuele voorstellen voor ketenbrede afspraken van het bedrijfsleven individueel getoetst. De WAC-leden toetsten de voorstellen voor maximumnormen vanuit hun wetenschappelijke expertise. De WAC-leden hebben aangegeven meer duiding bij de voorstellen nodig te hebben om tot een goed advies te kunnen komen. Alle tot en met medio 2018 ingediende ketenbrede afspraken zijn (één uitgezonderd) als niet of weinig ambitieus beoordeeld door de WAC; de WAC adviseerde grotere reductiestappen, bredere productcategorieën, kortere doorloopperiodes etc.. Ondanks de adviezen van de WAC heeft de stuurgroep alle afspraken vastgesteld. Reden hiervoor is dat de stuurgroep de voortgang niet wilde belemmeren. Ten opzichte van de Akkoordambities zijn de voorgestelde reductiestappen niet groot, maar de stuurgroep ziet wel meerwaarde voor de totale productverbetering en vindt het van belang dat deze reductiestappen wel worden genomen.

De stuurgroep en de WAC hebben gezamenlijk afgesproken dat de WAC niet meer de individuele ketenbrede afspraken beoordeelt. De WAC zal in 2019 en in 2020 de totale set aan tot dan toe ingediende ketenbrede afspraken toetsen op impact en ambitie. Daarnaast zal de WAC aangeven bij welke productcategorieën nog winst te behalen is op verbetering van productsamenstelling. De WAC zal de stuurgroep hierover eind 2019 en eind 2020 informeren.

Samenstelling Wetenschappelijke Adviescomissie

 

Naam

Expertise

Dr. R. W. (Ronald) Visschers

Productkennis technologie, Voedingskundig, vice-voorzitter van de Commissie

Prof.dr.ir. R.P. (Ronald) Mensink

Voedingskundig

Mw. Dr. D.A.W. Wolvers 

Voedingskundig 

In het kader van de code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling hebben de leden van de wetenschappelijke adviescommissie allen een belangenverklaring ingevuld.

Adviezen van de wetenschappelijke adviescommissie (WAC)

De WACWetenschappelijke Adviescommissie heeft in 2016 op verzoek van de stuurgroep bekeken voor welke productcategorieën, en onderdelen daarvan, die een substantiële bijdrage leveren aan de inname van zout, verzadigd vet en/of suikers nog geen afspraken zijn gemaakt.

De WAC vindt dat de categorie banket en zoetwaren prioriteit moet krijgen. Daarnaast constateert de WAC dat er voor verlaging van het gehalte aan verzadigd vet (bijv. kaas, vleesbereidingen, melkproducten, smeersels) nog erg weinig afspraken gemaakt zijn.  Voor suikers vindt de WAC dat er naast banket en zoetwaren ook afspraken moeten komen voor groente- en fruitconserven en broodbeleg. Het bedrijfsleven heeft een aantal van deze aanbevelingen al meegenomen in de jaarplannen (2017 en 2018) voor reductie van zout, verzadigd vet en suiker.

Omdat zout naast smaak ook een technische functie heeft in verschillende producten heeft de stuurgroep de WAC gevraagd om de technische belemmeringen voor zoutreductie aan te geven. De WAC heeft aangegeven hiervoor geen eenduidig antwoord te kunnen geven omdat de technologische grens per produt(groep) kan verschillen. De WAC verwijst naar een proefschrift waarin op basis van de producten met het laagste zoutgehalte binnen een productgroep is aangegeven waar de grenzen van zoutreductie liggen.

De WAC heeft de stuurgroep in een aanvullend advies enkele mogelijkheden aangegeven om de reductie van zout, verzadigd vet en suiker in Nederland te stimuleren. De WAC noemt onder andere aandacht voor producten die veel door kinderen worden gegeten, voorlichting en stimulering van gezonde keuze, hanteren van productgroepen in z’n totaliteit.

Wijzigingen samenstelling Wetenschappelijke Adviescommissie

 

Oud-leden Wetenschappelijke Adviescommissie (WACWetenschappelijke Adviescommissie )

 

Naam

periode in WAC

belangenverklaring

Prof.dr.ir. J. (Hans) Brug

maart 2014 t/m januari 2015

belangenverklaring Prof.dr.ir. J. (Hans) Brug

Dr. J.A.C. (Stephan) Peters

maart 2014 t/m maart 2015

belangenverklaring Dr. J.A.C. (Stephan) Peters

Dr. C. (Charon) Zondervan november 2014 t/m februari 2017 belangenverklaring Dr. C. (Charon) Zondervan

Prof. dr. ir. A.J. (Jantine) Schuit

maart 2014 t/m augustus 2017

belangenverklaring Prof. dr. ir. A.J. (Jantine) Schuit

Dr. P.M.T. (Peter) de Kok maart 2014 t/m oktober 2018 belangenverklaring Dr. P.M.T. de Kok
Prof. dr. ir. J.C.M. (Hans) van Trijp mei 2015 t/m november 2018 belangenverklaring Prof. dr. ir. J.C.M. (Hans) van Trijp