De Wetenschappelijke adviescommissie (WACWetenschappelijke Adviescommissie Wetenschappelijke Adviescommissie) toetst de ketenbrede afspraken op ambitieniveau en relevantie aan de doelstellingen van het Akkoord.

De wetenschappelijke adviescommissie (WAC) is ingesteld door de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De WAC-leden zijn onafhankelijk en hebben een wetenschappelijke expertise op gebied van onder andere voedingskunde, producttechnologie en consumentenwetenschappen. De WAC brengt advies uit aan de Stuurgroep.
    
In het kader van de code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling hebben de leden van de wetenschappelijke adviescommissie allen een belangenverklaring ingevuld.

Tot en met medio 2018 heeft de WAC de individuele voorstellen voor ketenbrede afspraken van het bedrijfsleven individueel getoetst. De WAC-leden toetsten de voorstellen voor maximumnormen vanuit hun wetenschappelijke expertise. De WAC-leden hebben aangegeven meer duiding bij de voorstellen nodig te hebben om tot een goed advies te kunnen komen. Alle tot en met medio 2018 ingediende ketenbrede afspraken zijn (één uitgezonderd) als niet of weinig ambitieus beoordeeld door de WAC; de WAC adviseerde grotere reductiestappen, bredere productcategorieën, kortere doorloopperiodes etc.. Ondanks de adviezen van de WAC heeft de stuurgroep alle afspraken vastgesteld. Reden hiervoor is dat de stuurgroep de voortgang niet wilde belemmeren. Ten opzichte van de Akkoordambities zijn de voorgestelde reductiestappen niet groot, maar de stuurgroep ziet wel meerwaarde voor de totale productverbetering en vindt het van belang dat deze reductiestappen wel worden genomen.

De stuurgroep en de WAC hebben gezamenlijk besloten dat de WAC niet meer de individuele ketenbrede afspraken beoordeelt. De WAC heeft in 2019 en gaat in 2020 de totale set aan tot dan toe ingediende ketenbrede afspraken toetsen op impact en ambitie. Zo heeft de WAC in 2019 een evaluatie uitgevoerd van de acht gemaakte afspraken (smeerkazen, ontbijtgranen, sauzen, salades, jam, frisdrank, zuiveldranken en-toetjes en vleesvervangers) die door de stuurgroep van het Akkoord zijn vastgesteld tussen augustus 2018 en oktober 2019. Van deze afspraken concludeert de WAC dat het algemene ambitieniveau net als in de periode ervoor laag is, ten aanzien van scherpte van de verlaging en de uitzonderingen in de afspraken. De WAC geeft wel aan dat de breedte van de gemaakte ketenbrede afspraken groot is en dat het Akkoord daarmee internationaal bij de koplopers hoort.

Samenstelling Wetenschappelijke Adviescomissie

 

Naam

Expertise

Dr. R. W. (Ronald) Visschers

Productkennis technologie, Voedingskundig, vice-voorzitter van de Commissie

Prof.dr.ir. R.P. (Ronald) Mensink

Voedingskundig

Mw. Dr. D.A.W. Wolvers 

Voedingskundig 

In het kader van de code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling hebben de leden van de wetenschappelijke adviescommissie allen een belangenverklaring ingevuld.

Wijzigingen samenstelling Wetenschappelijke Adviescommissie

 

Oud-leden Wetenschappelijke Adviescommissie (WACWetenschappelijke Adviescommissie )

 

Naam

periode in WAC

belangenverklaring

Prof.dr.ir. J. (Hans) Brug

maart 2014 t/m januari 2015

belangenverklaring Prof.dr.ir. J. (Hans) Brug

Dr. J.A.C. (Stephan) Peters

maart 2014 t/m maart 2015

belangenverklaring Dr. J.A.C. (Stephan) Peters

Dr. C. (Charon) Zondervan november 2014 t/m februari 2017 belangenverklaring Dr. C. (Charon) Zondervan

Prof. dr. ir. A.J. (Jantine) Schuit

maart 2014 t/m augustus 2017

belangenverklaring Prof. dr. ir. A.J. (Jantine) Schuit

Dr. P.M.T. (Peter) de Kok maart 2014 t/m oktober 2018 belangenverklaring Dr. P.M.T. de Kok
Prof. dr. ir. J.C.M. (Hans) van Trijp mei 2015 t/m november 2018 belangenverklaring Prof. dr. ir. J.C.M. (Hans) van Trijp