De Wetenschappelijke adviescommissie (WACWetenschappelijke Adviescommissie ) toetst de ketenbrede afspraken op ambitieniveau en relevantie aan de doelstellingen van het Akkoord. De WAC heeft ook haar mening gegeven over de eerder door sectoren gemaakt afspraken. Indien een sector niet of, in verhouding tot de gestelde ambities, niet snel genoeg tot afspraken komt, kan de WAC maximumgehaltes voorstellen.

De wetenschappelijke adviescommissie (WAC) is ingesteld door de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De WAC-leden zijn onafhankelijk en hebben een wetenschappelijke expertise op gebied van onder andere voedingskunde, producttechnologie en consumentenwetenschappen. De WAC brengt advies uit aan de Stuurgroep.

In het kader van de code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling hebben de leden van de wetenschappelijke adviescommissie allen een belangenverklaring ingevuld.

Ter uitvoering van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling doen de betrokken industriële partijen voorstellen voor ketenbrede afspraken. In deze voorstellen worden productgroepkeuzes gemaakt met betrekking tot de te reduceren voedingsstoffen (maximumnormen), de afbakening van de productcategorieën en de looptijd van de afspraak. Het zijn onderlinge praktische afspraken van bedrijven.

Tot en met medio 2018 heeft de WAC de individuele voorstellen voor ketenbrede afspraken getoetst. De WAC-leden toetsen de voorstellen voor maximumnormen vanuit hun wetenschappelijke expertise. De WAC-leden hebben aangegeven meer duiding bij de voorstellen nodig te hebben om tot een goed advies te kunnen komen. Tot op heden zijn alle afspraken (één uitgezonderd) als niet of weinig ambitieus beoordeeld door de WAC; de WAC adviseerde grotere reductiestappen, bredere productcategorieën, kortere doorloopperiodes etc..

Ondanks de adviezen van de WAC heeft de stuurgroep alle afspraken vastgesteld. Reden hiervoor is dat de stuurgroep de voortgang niet wilde belemmeren. Ten opzichte van de Akkoordambities zijn de voorgestelde reductiestappen niet groot, maar de stuurgroep ziet wel meerwaarde voor de totale productverbetering en vindt het van belang dat deze eerste stappen wel worden genomen. 

De WAC-leden hebben medio 2018 de stuurgroep laten weten hun expertise niet voldoende te kunnen inzetten. Zij  zijn gestopt met de beoordeling van de individuele afspraken die na april 2018 zijn ingediend.

De stuurgroep en de WAC hebben gezamenlijk afgesproken dat de WAC niet meer de individuele ketenbrede afspraken beoordeeld. Momenteel wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld in overleg met de WAC en wordt bekeken of de bezetting van de WAC hierop moet worden aangepast. Indien nodig zal de staatssecretaris van VWS nieuwe WAC-leden benoemen.

De WAC zal vervolgens haar eigen Terms of Reference aanpassen op de nieuwe werkwijze.

Samenstelling Wetenschappelijke Adviescomissie

 

Naam

Expertise

Dr. R. W. (Ronald) Visschers

Productkennis technologie, Voedingskundig, vice-voorzitter van de Commissie

Prof.dr.ir. R.P. (Ronald) Mensink

Voedingskundig

Mw. Dr. D.A.W. Wolvers 

Voedingskundig 

In het kader van de code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling hebben de leden van de wetenschappelijke adviescommissie allen een belangenverklaring ingevuld.

Adviezen van de wetenschappelijke adviescommissie (WAC)

De WACWetenschappelijke Adviescommissie heeft in 2016 op verzoek van de stuurgroep bekeken voor welke productcategorieën, en onderdelen daarvan, die een substantiële bijdrage leveren aan de inname van zout, verzadigd vet en/of suikers nog geen afspraken zijn gemaakt.

De WAC vindt dat de categorie banket en zoetwaren prioriteit moet krijgen. Daarnaast constateert de WAC dat er voor verlaging van het gehalte aan verzadigd vet (bijv. kaas, vleesbereidingen, melkproducten, smeersels) nog erg weinig afspraken gemaakt zijn.  Voor suikers vindt de WAC dat er naast banket en zoetwaren ook afspraken moeten komen voor groente- en fruitconserven en broodbeleg. Het bedrijfsleven heeft een aantal van deze aanbevelingen al meegenomen in de jaarplannen (2017 en 2018) voor reductie van zout, verzadigd vet en suiker.

Omdat zout naast smaak ook een technische functie heeft in verschillende producten heeft de stuurgroep de WAC gevraagd om de technische belemmeringen voor zoutreductie aan te geven. De WAC heeft aangegeven hiervoor geen eenduidig antwoord te kunnen geven omdat de technologische grens per produt(groep) kan verschillen. De WAC verwijst naar een proefschrift waarin op basis van de producten met het laagste zoutgehalte binnen een productgroep is aangegeven waar de grenzen van zoutreductie liggen.

De WAC heeft de stuurgroep in een aanvullend advies enkele mogelijkheden aangegeven om de reductie van zout, verzadigd vet en suiker in Nederland te stimuleren. De WAC noemt onder andere aandacht voor producten die veel door kinderen worden gegeten, voorlichting en stimulering van gezonde keuze, hanteren van productgroepen in z’n totaliteit.

Wijzigingen samenstelling Wetenschappelijke Adviescommissie

 

Oud-leden Wetenschappelijke Adviescommissie (WACWetenschappelijke Adviescommissie )

 

Naam

periode in WAC

belangenverklaring

Prof.dr.ir. J. (Hans) Brug

maart 2014 t/m januari 2015

belangenverklaring Prof.dr.ir. J. (Hans) Brug

Dr. J.A.C. (Stephan) Peters

maart 2014 t/m maart 2015

belangenverklaring Dr. J.A.C. (Stephan) Peters

Dr. C. (Charon) Zondervan november 2014 t/m februari 2017 belangenverklaring Dr. C. (Charon) Zondervan

Prof. dr. ir. A.J. (Jantine) Schuit

maart 2014 t/m augustus 2017

belangenverklaring Prof. dr. ir. A.J. (Jantine) Schuit

Dr. P.M.T. (Peter) de Kok maart 2014 t/m oktober 2018 belangenverklaring Dr. P.M.T. de Kok
Prof. dr. ir. J.C.M. (Hans) van Trijp mei 2015 t/m november 2018 belangenverklaring Prof. dr. ir. J.C.M. (Hans) van Trijp