U bevindt zich op: Home Organisatie Stuurgroep Afspraken stuurgroep Afspraak stuurgroep 5 februari 2015

Afspraak stuurgroep 5 februari 2015

De gemaakte afspraken zijn:

 • De stuurgroep vraagt zich af hoe de uitspraak van de ACM rond afspraken voor de verduurzaming van kip zich verhouden tot de inspanningen voor een gezonder productaanbod vanuit het Akkoord. In de aanloop naar het Akkoord is de opzet hiervan besproken met de ACM. Er zal contact worden opgenomen met de ACM om de recente ontwikkelingen te bespreken.
 • De voorgestelde normen voor toegevoegde suikers voor 4 categorieën van zuivelproducten wordt vastgesteld.
  • De WAC wil met het oog op het toetsen van het voorstel aan de ambities van het Akkoord graag zicht op de impact van het voorstel op de consumptie en daarmee op de volksgezondheid. Omdat niet bekend is wat de marktvolumes zijn van de producten die aangepast worden, is dat moeilijk in te schatten. CBL en FNLI gaan met NZO bekijken welke aanvullende informatie ze nog kunnen leveren tegen welke inspanning.
  • Het voorstel zal echter niet anders worden met het weten van volumes omdat, naar de insteek van het Akkoord, de hoogste gehaltes verlaagd moeten worden. De reductiestap die voor producten met een hoog uitgangsgehalte nodig is, moet haalbaar zijn. Als deze producten die boven de stellen norm zitten weinig marktvolume zouden vertegenwoordigen, maakt dat niet dat de norm voor de eerste stap lager zal kunnen zijn.
  • De WAC geeft aan de reductiestap in combinatie met de termijn van 3 jaar om deze stap te maken matig ambitieus te vinden. Ze zijn wel positief over het aantal producten dat wordt aangepast.
  • De WAC geeft aan dat de consument een reductie van 3% totaal suiker (in het voorstel bereikt door 5% reductie van toegevoegd suiker) niet zal waarnemen. Als de WAC hier meer informatie over heeft, waar ligt de waarnemingsgrens van een reductiestap wel, ontvangen de branches deze graag.
  • De branches geven aan dat ze een aantal vragen graag voor de vergadering van de WAC hadden willen ontvangen zodat de beantwoording voor de bespreking in de WAC beschikbaar was geweest (over de uitsplitsing in groepen, de wijze van herformuleren en de inspanning voor kinderproducten).
  • De stuurgroep begrijpt de wens van de WAC om het voorstel langs een kwantitatieve meetlat te leggen, de WAC gebruikt hier de conceptrichtlijn voor suikerconsumptie van de WHO voor. Het Akkoord omvat voor calorieën of suiker echter geen kwantitatieve doelstelling.
  • Afgesproken wordt om in overleg met het RIVM te bekijken hoe de ambitie uit het Akkoord om het consumeren van minder calorieën makkelijker te maken getoetst kan worden. 
  • De WAC vraagt in welke categorie de kinderproducten vallen. De indieners geven aan dat wat betreft ‘kinderproducten’ gefocust is op de door kinderen meest geconsumeerde producten, gebaseerd op VCP gegevens van het RIVM. Dit hoeven niet de specifiek op kinderen gerichte producten te zijn. Via vla krijgen kinderen bijvoorbeeld meer suiker binnen dan via speciale ‘kindertoetjes’. Vandaar dat de sector doelstellingen voor de hele categorie heeft gesteld. Kinderproducten zijn er in alle categorieën, behalve in ‘basis vla’.
  • De stuurgroep besluit het voorstel zoals ingediend over te nemen. De termijn van drie jaar om dit voorstel te realiseren lijkt de stuurgroep nodig gezien het grote aantal producten dat moet worden aangepast en de inspanning die dit vraagt van bedrijven.
  • De indienende branches wordt gevraagd komende vergadering terug te komen op de vragen van de WAC die nog niet in de stuurgroep beantwoord zijn.
  • De stuurgroep kijkt uit naar het voorstel voor een norm voor de categorie ‘pudding en mousse’ waar momenteel nog aan gewerkt wordt.
 • Het voorstel voor het terugdringen van calorieën in frisdranken wordt vastgesteld
  • De WAC heeft aangegeven dit voorstel zoals het voorligt niet te kunnen beoordelen. De WAC vraagt de branches of ze de genoemde doelstelling kunnen specificeren naar de verschillende acties die genoemd worden om het doel te bereiken. Ook vraagt de WAC of de consumptie door kinderen expliciet in het voorstel betrokken kan worden.
  • De stuurgroep begrijpt dat beoordeling van het voorliggende voorstel door de WAC moeilijk is vanwege de onbekende bijdrage aan de doelstelling van de drie typen activiteiten productaanpassing, aanpassing van portiegrootte en het stimuleren van gebruik van light en zero varianten via marketing. De impact van marketing is niet op eenzelfde wijze te beoordelen als productaanpassing.
  • De stuurgroep merkt op dat het niet gelukt is dit plan gezamenlijk in te dienen en vraagt zich af wat de impact hiervan is op de implementatie. Het voorstel is ingediend namens de producenten. De stuurgroep begrijpt dat een ketenbrede afspraak die niet alleen over productverbetering maar ook over marketing gaat, lastig is om te maken.
  • De stuurgroep is van mening dat de aanpak die de frisdranksector kiest bijdraagt aan de doelstelling van het Akkoord.
  • De stuurgroep neemt het voorstel van de sector daarom nu over en moedigt de sector aan om aan de slag te gaan. De volgende vergadering zal, met nadere informatie van de sector over de verhouding tussen de drie trajecten om tot verbetering te komen en zo mogelijk een oordeel van de WAC hierover, het voorstel nogmaals besproken worden.
 • De branches hebben een reactie gegeven op de vragen van de WAC bij het voorstel voor een zoutnorm voor sauzen dat vorige vergadering besproken is. De vragen en antwoorden komen op de website bij de informatie over sauzen. De WAC zal de antwoorden  bespreken en komt zo nodig met een reactie.

 

 

Zoeken:

Service